ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0006.12.2024
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050.22.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0006.11.2.2024
Status
Zmieniony
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
0006.10.2024
Status
Projekt
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie roku 2024.
Nr aktu prawnego
0050.21.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
0006.09.2024
Status
Projekt
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwieńsk na lata 2024-2027
Nr aktu prawnego
0006.08.2024
Status
Projekt
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.20.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.19.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024 oraz Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024.
Nr aktu prawnego
0050.18.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji