ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPROSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 ZAPROSZENIE 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
serdecznie zapraszamy mieszkańców Zielonej Góry oraz Gmin Czerwieńsk i Zabór do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym na temat funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej) na terenie Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). W skład ZNOF wchodzą gminy: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór.
 
Spotkanie rozpocznie się 26.01.2023 r. (czwartek) o godz. 17:00, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera przy ul. Francuskiej 10 w Zielonej Górze. Przewidywany czas trwania spotkania to 3 godziny. 
 
Jeżeli:
  • Zauważyłeś, że w Twojej okolicy zbyt rzadko kursują autobusy.
  • Chciałbyś bezpiecznie jeździć po mieście rowerem, ale brakuje ścieżek rowerowych, przez co musisz korzystać z ruchliwej ulicy wspólnie z samochodami.
  • Opowiadasz się za tanim, komfortowym i ekologicznym transportem publicznym.
  • W trakcie dojazdu do pracy musisz korzystać z niewygodnych przesiadek.
  • Lubisz chodzić pieszo, ale po drodze napotykasz wiele niebezpiecznych miejsc, nieprzystosowanych do ruchu pieszego.
  • Masz inne uwagi dotyczące poruszania się po mieście i dojazdów do niego – samochodem, koleją, rowerem, autobusem czy innym środkiem transportu.
 
…koniecznie przyjdź na spotkanie. Twój głos jest dla nas niezwykle ważny!
 
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z ideą planów zrównoważonej mobilności oraz potencjalnymi korzyściami wynikającymi z ich realizacji. Będzie to także okazja do wyrażenia swojej opinii na temat obecnej sytuacji mobilnościowej, specyfiki i uwarunkowań codziennych podróży po obszarze Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, preferencji transportowych oraz potrzeb dotyczących wyboru środka transportu. Warsztaty zostaną zrealizowane w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
Zachęcamy do uczestnictwa, aby pomóc w rozwoju zrównoważonej mobilności w Zielonej Górze oraz okolicznych gminach!
 
Zapraszają:
 
 
Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielonej Góry
 
Piotr Iwanus
Burmistrz Czerwieńska
 
Robert Sidoruk
Wójt Gminy Zabór
 
 
Adrian Furgalski
Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR (spółki wykonującej Plan)
 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
 
 
O PROJEKCIE: 
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) ma charakter strategii długoterminowej, w której przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy określają problemy transportowe na danym obszarze i wypracowują wspólne rozwiązania zapewniające wszystkim obywatelom takie opcje transportowe, które umożliwią dostęp do celów podróży i usług, poprawią stan bezpieczeństwa, przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji energii, a także poprawią wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów. Efektem wprowadzenia rozwiązań Planu będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym, co przełoży się na krótszy czas podróży, poziom komfortu oraz podniesienie atrakcyjności i jakości miejsc zamieszkania na terenie ZNOF, z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.  
 
Obszar objęty opracowaniem – Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny 
 
DLACZEGO TO WAŻNE? 
 
Zielona Góra i Nowa Sól to miejsca pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne. Każdego dnia setki osób przemieszcza się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów czy miejsc rekreacji i kultury. Dlatego, zgodnie z nowym podejściem do planowania mobilności, odbywa się ono w ramach większych obszarów, składających się z co najmniej kilku gmin tworzących tzw. obszary aglomeracyjne, czyli tereny, które są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. W planowaniu mobilności bierze się również pod uwagę kwestie przestrzenne i środowiskowe, np. wskazuje się, gdzie powinna powstawać nowa zabudowa, tak, żeby nie pogarszała stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie zapewniała nowym mieszkańcom dobre warunki w codziennych podróżach do pracy, szkoły i usług. Odróżnia to PZMM od typowych opracowań transportowych, które skupiają się jedynie za zagadnieniach komunikacyjnych i są ograniczone do obszaru danego miasta lub gminy.  
 
PZMM dotyczy wiec mieszkańców wszystkich gmin ZNOF – np. w zakresie częstotliwości kursowania autobusów regionalnych i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych w zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości czy integracji różnych środków transportu, w tym publicznych i prywatnych w całym obszarze. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są wspierane przez Komisję Europejską, a ich opracowanie i wdrażanie będzie jednym z warunków otrzymania dofinansowania z UE na inwestycje mobilnościowe. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Wikiera
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-23 14:09:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Słonecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-23 14:19:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Słonecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-23 14:48:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNA MEDIACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2023 r. działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. We wskazanych punktach udzielana jest również nieodpłatna mediacja.
Pomoc udzielana jest osobiście w punktach. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego pomoc może być udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) oraz poza lokalem punktu.
Osoby uprawnione:
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (osobie uprawnionej).
Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymienione poniżej.
W oświadczeniu osoba uprawniona podaje swoje imię i nazwisko, adres oraz PESEL. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przed udzieleniem pomocy dostarcza do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze:
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Zapisy na wizyty:
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń - po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty ustalany jest:
- telefonicznie pod nr telefonu (68) 45 35 201 lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: lub
- poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
- nieodpłatną mediację, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Osoba posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji pełni dyżury:
ul. Porzeczkowa 2, 66-003 Droszków (budynek świetlicy wiejskiej) – poniedziałek w godz. 1000-1400.
Potrzebę skorzystania z mediacji zarówno w powyższej jak i w pozostałych miejscowościach należy zgłosić telefonicznie pod nr (68) 45 35 201.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Potrzebę takiej porady należy zgłosić telefonicznie pod nr (68) 45 35 201.
Osoba korzystająca w punkcie z nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Opinię (część B karty pomocy) osoba uprawniona osobiście umieszcza w oznakowanej urnie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Róg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-12 08:30:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Słonecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-12 08:33:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Słonecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-12 08:33:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji