ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedażyDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Szczegóły informacji

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wydział: Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2020-02-17 13:44:18

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Lidia Róg – Inspektor ds. działalności gospodarczej i ochrony zdrowia

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk pokój 103

Telefon kontaktowy

68 3278302

Adres e-mail

epod@czerwiensk.pl

Sposób załatwienia

Dokument: zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia

Miejsce odbioru

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej wg PKD,
 • adres punktu sprzedaży
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyn dystrybucyjny).
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 62 ust 1 pkt. 2 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252).
 
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na okres 2 dni.
2. Opłata za jednorazowe zezwolenia wynosi 43,75 zł.
 
Informacje dodatkowe:
1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
 • do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 • powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.
 
​3. Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest poprzedzone wydaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
Zezwolenie może być wydane innej osobie, o ile posiada stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo, upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17, 00 zł, z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
 
4. Zezwolenie cofa się w przypadku:
 • Nie przestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
          - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
          - sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych;
          - sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.
 • Nie przestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Powtarzającego się, co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • Wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży,
 • Popełnienie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • Orzeczenie wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
5. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.
6. Zezwolenie wygasa w przypadku: likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.
7. Przedsiębiorca, któremu wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
8. Przedsiębiorca podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
9. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 7 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
10. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Czas realizacji

Zgodnie z przepisami prawa do 30 dni.

 

Opłaty

Opłata roczna wynosi:
 • 525,00  na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Wskazana wysokość opłaty dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej liczona jest od kwoty, w przypadku punktu sprzedaży, w którym wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37500, 00 zł dla napojów o zawartościach do 4, 5% alkoholu oraz piwa, wynosi 1, 4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów;
 • 37500, 00 zł dla napojów o zawartościach od 4, 5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), wynosi 1, 4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów;
 • 77000, 00 zł dla napojów o zawartościach powyżej 18% alkoholu, wynosi 2, 7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości opłat obliczana jest jak dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za kolejne lata wnoszona jest na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłaty wnosi się na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie GKRPA dotyczące zgodności lokalizacji punktu z uchwałą Rady Gminy, przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem GKRPA w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (Al. Niepodległości 7), za pośrednictwem Burmistrza Gminy Czerwieńsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia decyzji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Róg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-17 13:30:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Słonecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-17 13:44:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Słonecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17 14:44:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony