ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Druki dotyczące dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz nadawania numeru PESEL

Referat Spraw Obywatelskich

Druki meldunkowe

Referat Spraw Obywatelskich

Gospodarka lokalami komunalnymi - wynajem i zamiana mieszkań

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Jeżeli jesteś zmęczony swoim piciem, braniem narkotyków, jeżeli żyjesz w bezpośredniej bliskości osoby uzależnionej, jesteś żoną , mężem , matką, ojcem, córką , synem, siostrą lub bratem alkoholika lub narkomana , doświadczasz przemocy w domu, szkole itp.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

Urząd Stanu Cywilnego

Opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Opiniowanie przebiegu trasy urządzeń technicznych umieszczonych w pasie drogowym

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

PODATKI - określenie stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej. Obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Referat Finansowo – Budżetowy

PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Spraw Organizacyjnych

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk

Referat Spraw Organizacyjnych

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk

Referat Spraw Organizacyjnych

Ustalenie lokalizacji celu publicznego

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Uznanie ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Referat Spraw Obywatelskich

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o wydzierżawienie gruntu

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania terenu

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zajęcie pasa drogowego (wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót)

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zamelduj się i miej to na piśmie (elektronicznym)

Referat Spraw Obywatelskich

Zarządzanie cmentarzami komunalnymi (ewidencja zmarłych, administrowanie miejscami grzebalnymi, opłaty za przedłużające prawo do grobu)

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Referat Spraw Organizacyjnych

Zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczonego do rasy psów uznawanych za agresywne

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej