UCHWAŁA NR 180/XXV/05

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 28 grudnia 2005 roku

 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

            Na podstawie art. 4 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459, w związku z art. 68 ust. 1, 7, 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 – j. t. z 2004 r. z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

 

            1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomości rolnych w wysokści:

1) przy rozłożeniu na raty - bonifikata 40%,

2) przy wpłacie jednorazowej - bonifikata 50%.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 11 z 17.02.2006 r., poz. 276.