UCHWAŁA NR 163/XXII/05

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 12 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych terenów Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

            Na podstawi art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Wyraża się zgodę na objęcie Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną nowych terenów położonych w Czerwieńsku  w obrębie nr 1 ul. Kwiatowa tj.:

1/ działka nr 249/2 o pow. 6845 m2 dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi KW nr 47322;

2/ działka nr 249/3 o pow. 5855 m2 dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi KW nr 47321;

3/ działka nr 249/8, 249/10, 249/11, 249/13 o pow. łącznej 6824 m2 dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi KW nr 57636,

4/ działka nr 249/15 o pow. 2476 m2 dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi KW nr 68252,

5/ działka nr 249/17 o pow. 43 m2 dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi KW nr 47094 będących własnością Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ARCOBALENO”

Sp. z o.o. przy ul. Kwiatowej 5 w Czerwieńsku, przeznaczonych pod inwestycje.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras