UCHWAŁA NR 150/XX/05/2005

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

 

z dnia 20 kwietnia 2005r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk.

 

            Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572- tekst jednolity z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

     § 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk, zwany dalej „Regulaminem” określa:

1)      sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego;

2)      formy stypendium szkolnego;

3)      tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)      tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

     § 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)      dochód na osobę w rodzinie – jest to dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie, o którym mowa w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy socjalnej (DZ. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

2)      kryterium dochodowe na osobę w  rodzinie – jest to kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ. U.  Nr 64, poz. 593 z późn  zm);

3)      miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w pkt 2;

4)      ustawę o świadczeniach rodzinnych – ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);

5)      dyrektor szkoły – należy także rozumieć dyrektora kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych;

6)      uczeń – należy przez to rozumieć także słuchacza i wychowanka;

7)      rodzica – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka.

 

     § 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1)      stypendium szkolne;

2)      zasiłek  szkolny.

 

       § 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1)      uczniom szkół publicznych i niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla  dorosłych;

2)      słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

3)      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki    do czasu ukończenia obowiązku nauki;

4)      uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia obowiązku nauki;

5)      słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 życia.

 

Rozdział 2

Formy stypendium szkolnego oraz sposób ustalania jego wysokości

 

       § 5. Stypendia szkolne mogą otrzymać uczniowie:

1)      wymienieni w § 4 niniejszego regulaminu zamieszkali na terenie Gminy Czerwieńsk;

2)      znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

      a) bezrobocie;

      b) niepełnosprawność;

      c) ciężka lub długotrwała choroba;

      d) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

      e) alkoholizm lub narkomania;

a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenia losowe, o którym mowa w § 14 niniejszego regulaminu.

 

       § 6.1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów:

1)      udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)      pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna);

3)      pokrycia kosztów dojazdu do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej);

4)      pokrycia kosztów czesnego za naukę w szkole w przypadku uczniów szkół  ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, o których mowa w § 4 pkt 2 i 5;

5)      pomocy rzeczowej, w tym w szczególności zakup podręczników, a także wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników, atlasów, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego oraz zakupu oprogramowania związanego z kształceniem;

6)      świadczenia pieniężnego, jeśli Burmistrz Czerwieńska uzna, że przyznanie stypendium w formach, o których mowa w pkt od 1 do 5 nie jest możliwe lub celowe.

        2. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmuje rodzic, pełnoletni uczeń.

        3. Koszty związane z pobieraniem nauki muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości w stosunku do powszechnie obowiązujących cen oraz odnosić się do okresu, na który przyznawana jest pomoc.

 

       § 7.1.  Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego określa Burmistrz Czerwieńska uwzględniając zapisy art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dochód na osobę w rodzinie oraz wysokość dotacji celowej otrzymanej przez Gminę z budżetu państwa.

        2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o oświadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2  pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

        3. Wysokość stypendium realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 7 ust. 1 i 2.

 

Rozdział 3

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

        § 8.1. Stypendia szkolne przyznawane są na:

1)      wniosek rodziców, albo pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły;

2)      wniosek dyrektora szkoły;

3)      z urzędu.

         2. Osoby pobierające naukę na terenie Gminy Czerwieńsk oraz poza jej granicami,  wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składają w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Czerwieńsku w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku , ul. Rynek 25   do 15 września danego roku szkolnego, natomiast słuchacze, o których mowa w  § 4 pkt 2 i 5, do 15 października danego roku szkolnego.

         3. Po terminie określonym w ust. 2 mogą być złożone wnioski w następujących przypadkach:

1)      choroby wnioskodawcy uniemożliwiającej złożenie wniosku w wyznaczonym terminie;

2)      przebywania wnioskodawcy poza miejscem stałego zameldowania, w okresie składania wniosku;

3)      powstania zdarzenia losowego uniemożliwiającego złożenie wniosku w regulaminowym terminie.

         4. Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

         § 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego opiniuje pod względem formalnym  Komisja Stypendialna zwana dalej „ Komisją”.

         2. Komisję Stypendialną powołuje Burmistrz Czerwieńska

         3. W skład Komisji  wchodzą następujące osoby:

1)      wskazany przez Burmistrza - przewodniczący;

2)      pracownik ZEAO - członek;

3)      pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czerwieńsku - członek;

4)      pedagodzy szkolni ze szkół, z których uczniowie złożyli wnioski – członkowie.     

         4. Do zadań Komisji należy:

1)      sprawdzenie wniosków o przyznanie stypendium  / zasiłku szkolnego  pod względem formalnym (zasadność, kompletność, poprawność wniosku, terminowość);

2)      kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych oraz form pomocy wskazanej przez wnioskodawcę;

3)      rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu.

         5. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół i przekazywany jest do zatwierdzenia Burmistrzowi  Czerwieńska.

         6. Obsługę biurową Komisji zapewnia Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Czerwieńsku.

 

          § 10. Stypendium szkolne przydzielone jest uczniowi na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca danego roku szkolnego.

 

          § 11. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie przewidzianej w § 6 ust. 1 pkt 1, realizowane jest przez zapłatę należności za ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia. Podmioty prowadzące zajęcia edukacyjne, w których udział może być dofinansowywany w ramach stypendiów szkolnych powinny być wiarygodne i zapewnić warunki programowe, kadrowe, wychowawcze  i lokalowe niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez podmiot powyższych warunków komisja może dokonać odpowiedniego sprawdzenia.

         2. Stypendium szkolne przewidziane w § 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4 udzielone jest przez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo dofinansowanie kosztów kształcenia oraz zamieszkania w miejscowości, w której położona jest szkoła.

         3. Stypendium szkolne w formie rzeczowej przewidzianej w § 6 ust. 1 pkt 5, udzielane jest przez dostarczanie uczniowi za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, podręczników  zaakceptowanym przez szkołę lub pomocy wskazanej we wniosku o stypendium.

 

         § 12. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium lub dyrektor szkoły, są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

        

Rozdział 4

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 

         § 13. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

         § 14. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

1)      śmierć jednego lub obojga rodziców;

2)      nieuleczalna choroba rodziców lub pełnoletniego ucznia;

3)      ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu;

4)      pożar lub zalanie mieszkania;

5)      zniszczenie lub zagubienie podręczników, pomocy szkolnych.

 

         § 15. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1)      świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnych;

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

         § 16. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

 

         § 17. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadnionego przyznanie tego zasiłku.

 

         § 18. 1. Komisja Stypendialna przedstawia Burmistrzowi  Czerwieńska propozycje dotyczące form w jakich może być przyznany zasiłek szkolny oceniając sytuację materialną każdego ucznia indywidualnie.

         2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio rozdział 3 niniejszego regulaminu.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

         § 19. Burmistrz Czerwieńska przyznaje stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom zakwalifikowanym przez  Komisję Stypendialną w drodze decyzji administracyjnej.

 

         § 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

 

         § 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

 

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 68 z 13.10.2005 r., poz. 1266.