Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2017-06-22 08:04:33

Termin załatwienia

14 - dni

Osoba kontaktowa

Barbara Marczenia

Miejsce załatwienia

pokój 103

Telefon kontaktowy

68 3278302

Adres e-mail

epod@czerwiensk.pl

Sposób załatwienia

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk o statusie miejskim prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
A. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTUTCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk o statusie miejskim:
1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w formie papierowej.
2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie księgę rejestrową.
3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.)
5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
B. Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI  KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk o statusie miejskim:
1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Referat Organizacyjny w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25  tel. 68 3278 302 lub  508 670 665.
2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
- informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacja Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach,- dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
- udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej   Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku,
- każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. Urząd Gminu i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25  w Referacie Organizacyjnym pok. 103
- organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
- odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
- odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282).
4. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i ilości stron należy dokonać na konto:
w kasie Urzędu
5. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
6. Szczegółowych informacji udziela: Referat Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku Rynek 25 tel. 68 3278302.

Opłaty

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282).
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i ilości stron należy dokonać na konto:
w kasie Urzędu
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Załączniki