ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Drukuj informacjęSprawa: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Szczegóły informacji

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział: Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-10-08 14:52:03

Termin załatwienia

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Telefon kontaktowy

+48 68 327 81 79

Adres e-mail

ggrios@czerwiensk.pl

Wymagane Dokumenty

Przekształcenie przysługuje:
-osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnym,
-osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym,
-spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym.

Opłaty

Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku: PKO BP S.A.IO/Zielona Góra Nr 09 10205402 0000 0602 0027 6733 lub w kasie Urzędu Gminy. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do:
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Czerwieńsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

1.Przepisy ww. ustawy stosuje się również do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu 13 października 2005r. tj. po dniu wejścia w życie ustawy.
2.W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenie występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 2 ustawy). "Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie.               W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio."
3.Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r., niezależnie od przeznaczenia tej nieruchomości.
4. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców,        
2). nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);
3) nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Mielcarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Mielcarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-08 14:49:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Mielcarek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-08 14:52:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Mielcarek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13 09:39:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony