ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Drukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydział: Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-10-08 12:38:39

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Marzena Tomaszewska

Miejsce załatwienia

Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66 - 016 Czerwieńsk

Telefon kontaktowy

+48 68 327 81 79

Adres e-mail

ggrios2@czerwiensk.pl

Sposób załatwienia

1) Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów
Załatwienie sprawy powinno nastąpić przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią  
inaczej.
2) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew:
przypadku usuwania drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – przedstawiciel gminy dokonuje oględzin w terminie 21 dni od momentu zgłoszenia, z których sporządza się protokół. Burmistrz Czerwieńska w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji  administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 
 

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66 - 016 Czerwieńsk

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z oświadczeniem o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
Zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym tytule własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie
  o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4.
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu.
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew.
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 9. projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie
nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż
powierzchnia  usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo  ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
jeżeli są planowane, wykonane w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została prowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
  określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Opłaty

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłat skarbowych,
opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy: PKO BP S.A. IO/ZIELONA GÓRA, nr 09 10205402 0000 0602 0027 6733).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Czerwieńska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Informacje dodatkowe:
 • wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu;
 • zezwolenia na usunięcie nie wymagają m.in. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80  cm –w  przypadku  topoli,  wierzb,  klonu  jesionolistnego  oraz  klonu srebrzystego,
b) 65  cm –w  przypadku  kasztanowca  zwyczajnego,  robinii  akacjowej  oraz platanu klonolistnego,
c) 50  cm –w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • zezwolenia na usunięcia nie wymagają drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestrów zabytków lub na terenach zieleni;
 • osoba działająca w imieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł;
 • jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób, wniosek na usunięcie drzew lub krzewów muszą podpisać wszyscy współwłaściciele;
 • w przypadku wspólnoty ustawowej małżeńskiej, wniosek na usunięcie drzew lub krzewów powinien być podpisany przez obu małżonków;
 • jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym (jest np. najemcą, dzierżawcą, itp.) - do wniosku należy załączyć pisemną zgodę właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów;
 • w przypadku drzew lub krzewów rosnących na granicy dwóch posesji, wniosek powinien być podpisany przez obu posiadaczy/właścicieli sąsiadujących nieruchomości;
 • obowiązek znajomości i wskazania granic nieruchomości spoczywa na wnioskodawcy (posiadaczu/właścicielu nieruchomości).
 • posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, za wyjątkiem drzew i krzewów, które wymienione są w art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Podstawa prawna

-     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
-    ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.),
-      ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),
-      ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000
z późn. zm.).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Pietrowicz-Szmyt
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Tomaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-08 12:38:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Słonecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-08 12:38:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Surynt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-23 11:59:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9061 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony