ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PODATKI - określenie stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej. Obowiązują od 1 stycznia 2021 r.Drukuj informacjęSprawa: PODATKI - określenie stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej. Obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Szczegóły informacji

PODATKI - określenie stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej. Obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Wydział: Referat Finansowo – Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2008-01-08 08:43:11

Termin załatwienia

Do 15 każdego miesiąca.

Osoba kontaktowa

Aldona Henschke

Telefon kontaktowy

068 32 78 285, pok. nr 106, wejscie B

Adres e-mail

podatki@czerwiensk.pl

Czas realizacji

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: złożenie deklaracji podatkowej, wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku, wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy Podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana przez Podatnika w deklaracji.

Opłaty

Podatek w wysokości obliczonej przez Podatnika w deklaracji płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, podatek można uiścić: - w kasie Urzędu w godz od 10:00 - 12:00 (preferowana płatność bezgotówkowa) lub przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 09 1020 5402 0000 0602 0027 6733.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, 2, 3, art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 oraz z 2019 r., poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,20 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli:
a) będących urządzeniami wodociągowymi i sanitarnymi związanymi ze zbiorczym zaopatrzeniem w wodę oraz służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - 0,50% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z pomocą społeczną, socjalną, oświatową, sportową, kulturalną oraz z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) grunty zajęte na place zabaw;
3) grunty zajęte na boiska sportowe, budynki lub ich części na nich posadowione;
4) grunty zajęte na zieleńce;
5) grunty zajęte na cmentarze i kaplice posadowione na tych gruntach;
6) grunty, budynki lub ich części zajęte na cele związane z działalnością biblioteczną w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
7) grunty zajęte na baseny kąpielowe.
§ 3. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Czerwieńsk i ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży:
a) z samochodu osobowego, straganu, stołu - 25,00 zł,
b) z samochodu osobowego z przyczepką, samochodu ciężarowo - osobowego, przyczep ciągnikowych, wozu konnego - 27,00 zł,
c) z kosza, wiadra, wózka ręcznego, ręki, roweru - 7,00 zł,
d) z pojazdów: ciężarowych, przyczep i naczep, autobusów, ciągników i innych pojazdów wyżej nie wymienionych - 110,00 zł,
e) nieprzetworzonych płodów rolnych z wozu konnego, przyczep ciągnikowych, samochodu o ładowności do 2 ton - 13,00 zł,
f) produktów ogrodniczych, warzywnych i sadowniczych (sprzedaż stała):
᠆ zajmujących powierzchnię targową do 10 m2 włącznie - 13,00 zł,
᠆ zajmujących powierzchnię targową powyżej 10 m2 - 22,00 zł.
2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez wezwania, na rachunek podstawowy Gminy, z zastrzeżeniem § 4.
§ 4. 1. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat wprowadzonych uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zmianami).
2. Zasady poboru podatków i opłat na terenie Gminy w trybie inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz uchwała nr XVII/172/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia ink
asentów i wysokości ich wynagrodzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 6. Traci moc uchwała nr 0007.82.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., poz. 3008).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aldona Henschke
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aldona Henschke
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-08 08:34:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Słonecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-08 08:43:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Słonecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-11 11:13:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony