ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szczegóły informacji

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział: Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-10-08 13:21:22

Termin załatwienia

Wydanie decyzji następuje w terminach wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Telefon kontaktowy

+48 68 321 90 59

Adres e-mail

ggrios3@czerwiensk.pl

Sposób załatwienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 • sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane:
- dane wnioskodawcy (realizującego przedsięwzięcie): imię, nazwisko lub nazwa i adres zamieszkania lub siedziby oraz ewentualnie nr tel. kontaktowego, e-mail lub dane pełnomocnika,
- rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja,
- określenie celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- określenie sposobu odbioru dokumentów,
- czytelny podpis,
 • lub wniosek według ustalonego wzoru dostępny:
- w Referacie Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 9, I piętro, pokój nr 1,
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić / Gospodarka Gruntami, Rolnictwa i Ochrona Środowiska,
 • dokumenty wymagane do wniosku:
- karta informacyjna przedsięwzięcia w odpowiedniej liczbie egzemplarzy wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych zawierająca podstawowe informacje o przedsięwzięciu (z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów) a w szczególności dane o:
- rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
- rodzaju technologii,
- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw, oraz energii,
- rozwiązaniach chroniących środowisko,
- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronię przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
- wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
- przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia- w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
- ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, - przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
- pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- lub karta informacyjna przedsięwzięcia według ustalonego wzoru (w odpowiedniej liczbie egzemplarzy wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na nośnikach danych – więcej w dodatkowych informacjach) dostępna w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku – Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 9,I piętro, pokój nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić / Gospodarka Gruntami, Rolnictwa i Ochrona Środowiska,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odpowiedniej liczbie egzemplarzy wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na nośnikach danych (tylko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – więcej w dodatkowych informacjach),
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (więcej w dodatkowych informacjach), sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej,
- w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa powyżej, mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego wniosek dotyczy, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (więcej  dodatkowych informacjach),
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument (np. wykaz podmiotów) w postaci papierowej lub elektronicznej wydany przez organ prowadzący ewidencje gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i  nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (więcej w dodatkowych informacjach) – nie wymaga się dołączenia tego dokumentu, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile takie przewidziane są do realizacji,
 • analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w przypadku wniosku składanego dla przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW , sieci ciepłowniczej lub chłodniczej realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
 • dowód wniesionej opłaty skarbowej.

Opłaty

 • opłata skarbowa w wysokości: 205,00 zł za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa,
 • opłatę skarbową można uiszczać:
- w kasie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Rynek 25, (parter) pokój nr 108, w godzinach: pon.: 8.30 – 14.30, wt. – pt.: 7.30 – 14.00 (możliwość uiszczenia opłaty kartą płatniczą),
- przelewem na konto Urzędu: PKO BP S.A. I o/Zielona Góra 09 10205402 0000 0602 0027 6733.

Tryb odwoławczy

 • odwołanie rozpatruje: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra),
 • termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Czerwieńska.

Uwagi

 • do wniosku o wydanie decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dołącza się raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast do wniosku o wydanie decyzji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko i kartę informacyjna przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego określonego w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (więcej w podstawie prawnej), oraz dodatkowy egzemplarz w przypadku przedsięwzięć wykraczających poza obszar gminy,
 • przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (więcej w podstawie prawnej),
 • wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przed złożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu; organ określa zakres raportu w drodze postanowienia; postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiesza się do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • do każdego wniosku należy dołączyć wypis z rejestru gruntów, lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postepowania, zwierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego oraz kopię mapy ewidencyjnej, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przy czym jeżeli liczba stron w postepowaniu przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypisu lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków,
 • strona postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę; przez obszar ten rozumie się:
- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
 • jeżeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu przez ogłoszenia (tablice ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, tablice ogłoszeń w danej miejscowości, w której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku); w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem następujących decyzji:
- decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
- decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
- koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,
- decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża.
- decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kapaliny,
- decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
- pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, pisku oraz innych materiałów,
- decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
- decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 20123,
- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
- decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
- decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,
- zezwolenie na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych,
- decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska,
- zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje również przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego  lub jego części,
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje również przed podjęciem uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów – kierujący tym zespołem powinna być osoba, która:
- ukończyła w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze: nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
- ukończyła w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studnia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów przygotowujących raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub była, co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raport o oddziaływaniu na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko,
 • w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • w przypadku przedsięwzięć realizowanych w całości lub w części na terenie zamkniętych ustalonym przez MONB dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ,
 • w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonuje się również oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000,
 • przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postepowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony; organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postepowaniu,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w której wskazano działki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych,  stanowi podstawę do wykonania prac polegających na wycince drzew i krzewów, przeprowadzenia nadań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzania kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren, na którym jest przewidywana realizacja inwestycji, celem wykonania tych prac,
 • w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach maja zastosowanie wszystkie przepisy jak dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • osoba działająca w imieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł,
ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Czerwieńska; przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić / Gospodarka Gruntami, Rolnictwa i Ochrona Środowiska, oraz w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku – Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 9,I piętro, pokój nr 1,

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., poz. 1839),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Pietruszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Pietrowicz - Szmyt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-08 13:19:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-08 13:21:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zbieski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-20 13:43:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony