ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Szczegóły informacji

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydział: Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-10-08 13:15:31

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Tomasz Pietruszka

Telefon kontaktowy

+48 68 327 81 79

Adres e-mail

ggrios@czerwiensk.pl

Sposób załatwienia

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Wymagane Dokumenty

-    wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wraz
z wymaganymi załącznikami,
-    dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej,
-    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Opłaty

-    opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 616,00 zł,
-    opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy: PKO BP S.A. IO/ZIELONA GÓRA, nr 09 10205402 0000 0602 0027 6733).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Czerwieńska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
-    posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której będą przebywać odłowione zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska,
-    posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych,
-    posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania i transportowania zwierząt,
nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia,
-    posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi, o których mowa w ustawie o ochronie zwierząt oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisami prawa unijnego,
-    dysponować personelem, który został odpowiednio przeszkolony w zakresie postępowania ze zwierzętami,
-    zapewnić zwierzętom stałą opiekę lekarsko - weterynaryjną i w razie potrzeby niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii.
Wyżej wymienione wymagania powinny być wykazane odpowiednimi dokumentami.
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
-    posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
-    posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie prowadzone schronisko dla bezdomnych zwierząt, która zapewnia przebywającym w schronisku zwierzętom odpowiednie warunki bytowe, w szczególności:
  • wydzielony wybieg dla zwierząt,
  • ogrodzony i utwardzony teren,
  • wydzielone, ocieplone i zadaszone boksy,
-    dysponować personelem, który został odpowiednio przeszkolony w zakresie postępowania ze zwierzętami, przepisów o ochronie zwierząt oraz obsługi sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
-    posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom opieki lekarsko - weterynaryjnej,
-    posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi określone
w ustawie o ochronie zwierząt oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
-    dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia.
Wyżej wymienione wymagania powinny być wykazane stosownymi dokumentami.
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
-    posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie prowadzone grzebowisko i spalarnia zwłok zwierzęcych,
-    posiadać odpowiednio przeszkolony personel,
-    współpracować z podmiotem zapewniającym odbiór odpadów powstałych w procesie spalania,
-    dysponować specjalnymi pojemnikami przeznaczonymi do przechowywania
i gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania,
-    dysponować środkami technicznymi niezbędnymi do właściwego prowadzenia działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
w szczególności:
  • pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, spełniający wymogi przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa,
  • odpowiednimi środkami do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
  • środkami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
  • chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,
  • piecem do spalania zwłok zwierzęcych.
Wyżej wymienione wymagania powinny być wykazane stosownymi dokumentami.

Podstawa prawna

-    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 267),
-    ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
     z 2012 r., poz. 391 ze zm.),
-    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).
-    uchwała nr XXI/231/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czerwieńsk,
w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Pietruszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Pietruszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-08 13:13:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Pietruszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-08 13:15:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Pietruszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-08 13:15:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony