ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegóły informacji

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2018-03-08 08:51:06

Termin załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Osoba kontaktowa

Lidia Róg

Telefon kontaktowy

68 327 83 02

Adres e-mail

epod@czerwiensk.pl

Sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Wymagane Dokumenty

Dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta Poznania,
2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
6) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
7) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Opłaty

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty.
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:
  • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
  • 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
Konto Bankowe
PKO BP S.A.
I Oddział Zielona Góra
09 1020 5402 0000 0602 0027 6733
bądź w kasie U G i M w Czerwieńsku
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
« powrót do poprzedniej strony