ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)Drukuj informacjęSprawa: Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Szczegóły informacji

Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-10-08 13:05:02

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku


ul. Rynek 25


(pok. 104)

Telefon kontaktowy

+48 68 327 82 95

Adres e-mail

elud@czerwiensk.pl, usc@czerwiensk.pl

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku


ul. Rynek 25


(pok. 104)

Wymagane Dokumenty

1. Załączniki:
a. w przypadku panny i kawalera:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Czerwieńskiem
 • dla osób urodzonych w Czerwieńsku kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 
Dokumenty do wglądu:
 • dokumenty stwierdzające tożsamość (dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
b. w przypadku osób rozwiedzionych:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza Czerwieńskiem,
 • dla osób urodzonych w Czerwieńskiemkierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub wyrok sądu.
Dokumenty do wglądu:
 • dokumenty stwierdzające tożsamość. (dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
c. w przypadku wdowców:
 •  odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza Czerwieńskiem,
 • dla osób urodzonych w Czerwieńsku kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
 • odpis aktu zgonu współmałżonka.
Dokumenty do wglądu:
 • dokumenty stwierdzające tożsamość (dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
d. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
  Do wglądu:
 • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego
 • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Czas realizacji

Do siedmiu dni.

Opłaty

za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Tryb odwoławczy

W przypadku nie spełnienia warunków koniecznych do zawarcia małżeństwa osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zameldowania.

Uwagi

 • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński winny złożyć dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego najwcześniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa ponieważ Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.
 • Jedno z przyszłych małżonków musi być zameldowane na terenie gminy Czerwieńsk.
 • Po odbiór odpisów z aktu małżeństwa, małżonkowie powinni zgłosić się do USC (właściwego dla kościoła, w którym zostało zawarte małżeństwo ) po upływie pięciu dni od daty zawarcia małżeństwa.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 - tekst jednolity) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).
« powrót do poprzedniej strony