ˆ

Klauzula informacyjna

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-29 09:11:48 przez Tomasz Zbieski

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, reprezentowany przez Burmistrza Czerwieńska (adres: 66-016 Czerwieńsk, ul. Rynek 25, tel. kontaktowy: (68) 327 80 41, adres e-mail: ).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b),
  2. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.
 5. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W przypadku, o którym mowa w:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora.
 9. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.
KLAUZULA INFORMACYJNA  MONITORING WIZYJNY
 
 
 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, zwany dalej „UGiM Czerwieńsk” (adres: 66-016 Czerwieńsk, ul. Rynek 25, tel. kontaktowy: (68) 327 80 41, adres e-mail: ).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników UGiM Czerwieńsk, ochrony mienia UGiM Czerwieńsk i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić UGiM Czerwieńsk na szkodę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
 • żądania usunięcia danych jej dotyczących;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Zbieski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Zbieski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-29 09:08:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Zbieski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-29 09:11:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zbieski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-09 08:14:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1656 raz(y)