ˆ

Zarządzenia

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli kompostowników przydomowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.71.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.70.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.69.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.68.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.67.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.32.2023
Status
Projekt
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2022 rok
Nr aktu prawnego
0006.31.2023
Status
Projekt
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czerwieńska wotum zaufania
Nr aktu prawnego
0006.30.2023
Status
Projekt
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.29.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.66.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji