ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.44.2022
Status
Projekt
Lp: 112
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
0006.43.2022
Status
Projekt
Lp: 113
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.42.2022
Status
Projekt
Lp: 114
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
Nr aktu prawnego
0006.55.2022
Status
Projekt
Lp: 115
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2033
Nr aktu prawnego
0006.54.2022
Status
Zmieniony
Lp: 116
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
0006.53.2022
Status
Zmieniony
Lp: 117
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.52.2022
Status
Zmieniony
Lp: 118
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czerwieńsk lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
Nr aktu prawnego
0006.51.2022
Status
Projekt
Lp: 119
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
0006.50.2022
Status
Projekt
Lp: 120
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.49.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji