ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
Nr aktu prawnego
0007.302.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2024 – 2029, w tym trybu jej konsultacji
Nr aktu prawnego
0007.301.2022
Status
Traci moc
Lp: 93
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.300.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.299.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
0007.298.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.297.2022
Status
Zmieniony
Lp: 97
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
0007.296.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.295.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czerwieńsk lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
Nr aktu prawnego
0007.294.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.293.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji