ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 661
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.46.2016
Status
Projekt
Lp: 662
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2015
Nr aktu prawnego
BRM.0006.45.2016
Status
Projekt
Lp: 663
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.44.2016
Status
Projekt
Lp: 664
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
BRM.0006.43.2016
Status
Projekt
Lp: 665
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.42.2016
Status
Projekt
Lp: 666
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.41.2016
Status
Projekt
Lp: 667
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
BRM.0006.40.2016
Status
Projekt
Lp: 668
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
BRM.0006.39.2016
Status
Projekt
Lp: 669
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
BRM.0006.38.2016
Status
Projekt
Lp: 670
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.37.2016
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji