ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1991
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura", Działanie 4.5 „Kapitał przyrodniczy regionu", Poddziałanie 4.5.2. „Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra"
Nr aktu prawnego
0050.28.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1992
Data podjęcia
2017-03-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/290/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.18.2017
Status
Projekt
Lp: 1993
Data podjęcia
2017-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Nr aktu prawnego
0007.182.2017
Status
Zmieniony
Lp: 1994
Data podjęcia
2017-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.181.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1995
Data podjęcia
2017-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0007.180.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1996
Data podjęcia
2017-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad oraz warunków używania herbu i barw Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.179.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1997
Data podjęcia
2017-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2017 roku
Nr aktu prawnego
0007.178.2017
Status
Uchylony
Lp: 1998
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Płotach
Nr aktu prawnego
0050.27.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1999
Data podjęcia
2017-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu Strategi Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2011 - 2018.
Nr aktu prawnego
0050.26.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 2000
Data podjęcia
2017-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
Nr aktu prawnego
0050.25.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji