ˆ

Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050.22.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie roku 2024.
Nr aktu prawnego
0050.21.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.20.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.19.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024 oraz Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024.
Nr aktu prawnego
0050.18.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050.17.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Budowa kolektora tłocznego łączącego istniejący kolektor w m. Nietkowice do przepompowni ścieków P2 w m. Będów"
Nr aktu prawnego
0050.16.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
0050.14.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
0050.11.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.9.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji