ˆ

Wybory ławników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory ławników

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że zgodnie z Art. 162 § 1 Ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.),
w dniu 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Czerwieńsku kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2011 r. Rada Miejska w Czerwieńsku dokona wyboru:

·         1 ławnika do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

·         2 ławników do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze:

                 - 1 ławnika do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

                 - 1 ławnika do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • 1)  prezesi właściwych sądów;
 • 2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • 3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia
30 czerwca 2011r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2011 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone).

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 • 3) ukończył 30 lat,
 • 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu   kandydowania co najmniej od roku,
 • 5) nie przekroczył 70 lat,
 • 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • 6) duchowni,
 • 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • 8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • 9) radni gminy, powiatu i województwa.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat
na ławnika.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika;

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis
do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Miejska
w Czerwieńsku podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, Biuro Rady pok. Nr 101 oraz pod numerami telefonów 68 327 80 42, 68 327 80 41.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Admin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-13 12:28:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Admin e-bip
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-13 12:28:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alina Juncewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-29 13:16:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »