ˆ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-15 08:51:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku

siedziba – Czerwieńsk ul. Rynek 25, pok. 103  w godz. od 8:00 -15:00,  tel. (68) 3278302 po godz. 15 :00,  tel. 508670780
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 X 1982 r. (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami) i została powołana Zarządzeniem nr 111/10 Burmistrza Czerwieńska z dnia 29 listopada 2010 r.
W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Marczenia Barbara – - przewodnicząca
2. Matuszkiewicz Jolanta - sekretarz
3. Lewandowska Mirosława - członek
4. Gola Wanda - członek
5. Bieżańska –Jędroszkowiak Sylwia – członek

Do zadań Gminnej Komisji w szczególności należy:
• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
• podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
• opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
• kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
 
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Czerwieńsku ul. B.Chrobrego 2 (II piętro wejście jak do Rehabilitacji) mgr Marek Gieruszyński - psychoterapeuta;
udziela pomocy osobom uzależnionym i członkom rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym -przyjmuje:
- w drugi czwartek każdego miesiąca od 16:00 - 19:00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od 16:00 - 19:00
-w ostatni czwartek każdego miesiąca od 16:00 -19:00
 
mgr Wiesława Gieruszyńska - psychoterapeuta prowadzi terapię grupową i indywidualną dla członków rodziny (współuzależnionych) przyjmuje:
- w drugi czwartek każdego miesiąca od 16:00 -19:00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od 16:00 -19:00
- w ostatni czwartek każdego miesiąca od 16:00 -19:00
 
- jeżeli jesteś zmęczony swoim piciem, braniem narkotyków,
- jeżeli żyjesz w bezpośredniej bliskości osoby uzależnionej,
- jesteś żoną , mężem , matką, ojcem, córką , synem, siostrą lub bratem alkoholika lub narkomana ,
- doświadczasz przemocy w domu, szkole itp.
 
Zapraszamy , oferujemy bezpłatnie pomoc psychologa, psychoterapeuty .
Poradnia psychologa-terapeuty dr Barbara Toroń
siedziba -Przychodnia Zdrowia w Czerwieńsku ul. Zielonogórska 2 (II piętro)
przyjmuje: w każdy poniedziałek w godz. 15:00 -19:00
« powrót do poprzedniej strony