ˆ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-15 08:51:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku

siedziba – Czerwieńsk ul. Rynek 25, pok. 103  w godz. od 8:00 -15:00,  tel. (68) 3278302
Ponadto zapraszamy na indywidualne spotkania, rozmowy i zgłoszenia osób uzależnionych do objęcia procedurą postępowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca Barbara Marczenia pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 14:30-16:00 w budynku Przychodni Zdrowia w Czerwieńsk I piętro (Punkt Porad Prawnych) - tel. 887195204
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 X 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. , poz.487 z późn.zm.) została powołana Zarządzeniem nr 0050.2.2018 Burmistrza Czerwieńska z dnia 02 stycznia 2018 r.
W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Marczenia Barbara  - przewodnicząca
2. Lidia Róg - sekretarz
3. Lewandowska Mirosława - członek
4. Gola Wanda - członek
5. Bieżańska –Jędroszkowiak Sylwia – członek
 
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc
Burmistrz Czerwieńska w oparciu o przepisy Ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy realizuje zadnia, które mają służyć Mieszkańcom Gminy poprzez udzielenie pomocy w tym zakresie.
W Gminie Czerwieńsk funkcjonuje Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, w którą wpisują się coroczne uchwalane: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Profilaktyki Narkomanii, a także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy. Do realizacji tych programów wyznaczone zostały następujące jednostki gminne :
-Powołana przez Burmistrza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie :
Przewodnicząca Komisji - Barbara Marczenia
Sekretarz - Lidia Róg
Członkowie: Sylwia Bieżańska-Jędroszkowiak, Mirosława Lewandowska oraz Wanda Gola.
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działania Komisji jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia  sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi, a także ograniczenie dostępności alkoholu.
Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W Czerwieńsku utworzono dwa punkty konsultacyjno-terapeutyczne
Punkty Konsultacyjno-Terapeutyczne w Czerwieńsku mieszczą się przy ul. B.Chrobrego 2 (II piętro wejście jak do budynku rehabilitacji)
Mgr Marek Gieruszyński – psychoterapeuta - świadczy pomocy osobom uzależnionym i członkom rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym. Pomoc jest udzielana w następujące dni:
- w drugi czwartek każdego miesiąca od 16:00 - 19:00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od 16:00 - 19:00
-w ostatni czwartek każdego miesiąca od 16:00 -19:00
mgr Wiesława Gieruszyńska – psychoterapeuta - świadczy pomocy osobom współuzależnionym 
Pomoc jest udzielana w następujące dni:
- w drugi czwartek każdego miesiąca od 16:00 -19:00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od 16:00 -19:00
- w ostatni czwartek każdego miesiąca od 16:00 -19:00
 
Ponadto zapraszamy na indywidualne spotkania, rozmowy i zgłoszenia osób uzależnionych do objęcia procedurą postępowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca Barbara Marczenia pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 14:30-16:00 w budynku Przychodni Zdrowia w Czerwieńsk I piętro (Punkt Porad Prawnych) - tel. 887195204
Osoby, które są po terapii bądź potrzebują wsparcia w trwaniu w abstynencji mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach Grupy AA. Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 18:00 w budynku ,,Orlik'' przy stadionie miejskim w Czerwieńsku przy ul. Kwiatowej ( I piętro).
Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie można uzyskać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku przy ul. M. Rozwens 2, przy którym działa również Zespół Interdyscyplinarny.
Można również zgłaszać się indywidualnie do punktu psychologa-socjoterapeuty prowadzonego przez dr Barbarę Toroń-Fórmanek mieszczącego się w Przychodni Zdrowia w Czerwieńsku ul. Zielonogórska 2 (II piętro). Psycholog przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:00 -19:00.
W sytuacjach pilnych należy dzwonić na Policję lub do dzielnicowego - tel. 999 lub 112
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia'' - tel. 800 120 002.
 
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony