ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

1. PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Spraw Organizacyjnych

2. Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Referat Spraw Organizacyjnych

Dokonanie zmiany imienia dziecka

Referat Spraw Obywatelskich

Dowody Osobiste

Referat Spraw Obywatelskich

Gospodarka lokalami komunalnymi - wynajem i zamiana mieszkań

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Jeżeli jesteś zmęczony swoim piciem, braniem narkotyków, jeżeli żyjesz w bezpośredniej bliskości osoby uzależnionej, jesteś żoną , mężem , matką, ojcem, córką , synem, siostrą lub bratem alkoholika lub narkomana , doświadczasz przemocy w domu, szkole itp.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca

Referat Spraw Obywatelskich

Numer ewidencyjny PESEL

Referat Spraw Obywatelskich

Opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Opiniowanie przebiegu trasy urządzeń technicznych umieszczonych w pasie drogowym

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

PODATKI - wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Referat Finansowo – Budżetowy

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Referat Spraw Obywatelskich

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk

Referat Spraw Organizacyjnych

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk

Referat Spraw Organizacyjnych

Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu, wydanie odpisów z aktu

Referat Spraw Obywatelskich

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Referat Spraw Obywatelskich

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich

Urodzenie

Referat Spraw Obywatelskich

Ustalenie lokalizacji celu publicznego

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

UZNANIE OJCOSTWA

Referat Spraw Obywatelskich

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Referat Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o wydzierżawienie gruntu

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Referat Spraw Obywatelskich

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Referat Spraw Obywatelskich

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych

Referat Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie

Referat Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania terenu

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zajęcie pasa drogowego (wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót)

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Referat Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Referat Spraw Obywatelskich

Zarządzanie cmentarzami komunalnymi (ewidencja zmarłych, administrowanie miejscami grzebalnymi, opłaty za przedłużające prawo do grobu)

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Referat Spraw Obywatelskich

Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Referat Spraw Obywatelskich

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)

Referat Spraw Obywatelskich

Zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczonego do rasy psów uznawanych za agresywne

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Spraw Organizacyjnych

ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana imion i nazwisk

Referat Spraw Obywatelskich

Zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej